Search the site:

Copyright 2010 - 2021 @ DevriX - All rights reserved.

Спечелете Билет за WordCamp Sofia с DevriX – Общи Условия на Играта

Линк към играта

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на играта (“Игра”) е дружеството “ДЕВРИКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1231, район Връбница ж.к. Връбница 2, бл. 604, вх. А, ет. 9, ап. 34, регистрирано към Агенция по вписванията с ЕИК 201403718 (“Организатор”). Играта се провежда в рамките на официалната Instagram страница на Организатора, достъпна на адрес https://www.instagram.com/devrix/.

II. ПЕРИОД

2. Играта се провежда в срок от 15:30:00 ч. на 01.11.2019 г. до 23:59:59 ч. на 06.11.2019 г. включително.

III. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

3. Всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които пребивават в страната могат да участват в Играта. Участието в Играта не е обвързано по никакъв начин с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. Изискването е всеки участник да има валиден профил в социалната мрежа Instagram. Всеки участник има право да участва еднократно в рамките на периода на провеждане на играта.

4. За да участва в Играта, всеки участник трябва да публикува коментар под поста на играта, публикуван в официалния Instagram и Facebook профил на Oрганизатора. Коментарът не трябва да бъде премахнат от участника и/или от Instagram към датата на тегленето на печеливши участници.

5. Организаторът ще избере на лотариен принцип трима печеливши участници, всеки от които ще спечели по един брой награда.

6. Организаторът не носи отговорност за съдържанието на коментарите, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Играта, използвал и публикувал чужд коментар.

7. Публикуваният коментар трябва да е в пълно съответствие с Общите условия за използване на Instagram. Коментарът трябва да не съдържа незаконно, дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда към расистки, дискриминационни, или подстрекаващи към актове на насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото. Организаторът не носи отговорност за премахването и цензурирането на коментари, които противоречат на Общите условия за използване на Instagram.

8. Участниците, които не изпълняват правилата в настоящите Условия за участие в Играта и Общите условия на Instagram или ги заобикалят, ще бъдат дисквалифицирани от Организатора без предварително уведомление. Дисквалифицираните участници губят правото да участват в Играта или да получат спечелената от томболата награда.

9. Публикуването на повече от един коментар не носи допълнителни преимущества на Участниците в Играта.

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

10. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, техни съпрузи, роднини по права линия без ограничение и по съребрена линия до 4-та степен включително, както и свързани с Организатора физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон.

11. Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.

12. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или други награди.

13. Организаторът ще изисква от печелившите име, фамилия и електронна поща за предоставяне на билетите. При отказ от страна на печелившия да предостави тези данни, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда.

V. НАГРАДИ

14. Всеки от печелившите участници ще получи награда – билет за събитието WordCamp Sofia 2019.

15. Печелившите участници ще бъдат обявени чрез коментар под оригиналната публикация в Instagram до 07.11.2019 г. включително. Организаторът ще обяви само потребителските имена на печелившите в Instagram.

16. След обявяването на печелившите участници, Организаторът ще се свърже с всеки от тях чрез лично съобщение. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него в рамките на 24 часа след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото си да получи своята награда. За да получи своята награда, всеки спечелил трябва да предостави на Огранизатора своите име, фамилия и електронна поща за получаването ѝ в отговор на лично съобщение. За регистрация в WordCamp Sofia 2019, могат да бъдат поискани допълнителни данни от организатора на събитието.

17. Съгласно действащото българско законодателство всички парични и предметни награди на стойност над 30 лв. (тридесет лева), получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, подлежат на данъчно облагане. За целта, Организаторът ще предостави при връчване на наградата съгласно ал. 1 по-горе служебна бележка на всички участници, спечелили награда на стойност над 30 лв. В служебната бележка ще бъде посочена пазарната стойност на получената награда, като печелившите лица трябва да приложат същата служебна бележка към своите годишни данъчни декларации, за да удостоверят стойността на получената награда, подлежаща на деклариране. Ако за издаването на служебната бележка Организаторът се нуждае от допълнителни лични данни относно печелившия участник, то Организаторът има право да осъществи контакт с лицето, за да получи тази информация с цел изпълнение на своето законово задължение за издаване на служебна бележка за целите на данъчно деклариране. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившия участник.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

18. Личните данни на всички участници в Играта се обработват в съответствие с приложимото законодателство и Политиката за поверителност на Организатора.

19. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на печелившия участник е необходимо условие за целите на получаване на Наградата.

20. Организаторът обработва лични данни на участниците само и единствено за целите на Играта. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им, както и за изпълнение на законови задължения на Организатора по силата на действащото законодателство.

21. Организаторът си запазва правото да публикува част от личните данни на печелившите участници по своя преценка в Интернет пространството.

22. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

23. Организаторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

24. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

25. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на Интернет връзката и др.).

26. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да информира потребителите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

27. Организаторът не носи отговорност за каквито и да вреди и пропуснати ползи, свързани с Играта, както и в случай че Наградата бъде изгубена, открадната, унищожена и пр.

28. Организаторът не носи никаква отговорност относно отношенията между организатора на събитието WordCamp Sofia 2019 и приносителя на спечелените билети за участие в събитието.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

29. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници.

30. Всяка една промяна на сроковете за теглене на наградите и предоставянето им ще бъде надлежно публикувана в Instagram страницата на Организатора.

31. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.